ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΓΡΥΛΛΟΣ 10.000KG
Έκταση ανύψωσης: 190mm–>max 380mm